പ്രസിഡന്റ്: പ്രൊഫ: സി.കെ. ശ്രീകുമാർ, സർക്കാർ വനിതാ പോളിടെക്നിക്ക് കോളേജ്,കായംകുളം,9447270451
വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാർ: പ്രൊഫ:പ്രദീപ്കുമാർ കെ., സർക്കാർ കോളേജ് ആറ്റിങ്ങൽ,9447590112
ഡോ: രശ്മിവിജയൻ, ബി.ജെ.എം. സർക്കാർ കോളേജ്,ചവറ,9446023167
സെക്രട്ടറി: ജയരാജ് ജെ.,സർക്കാർ കോളേജ് അമ്പലപ്പുഴ,9446966326
ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി: എം. എച്ച്: രമേശ്കുമാർ,സർക്കാർ കോളേജ് അമ്പലപ്പുഴ,9400431068
ട്രഷറർ: സന്തോഷ്കുമാർ എസ്.,ബി.ജെ.എം. സർക്കാർ കോളേജ്,ചവറ,9846791745