President Dr. K. Manikyaraj (Mob : 9961447771 )
Secretary Dr. Anandh Dileep Raj
Members
Dr. S. Jayasree Shameera Kunju Muhammad
Dr. V. S. Vishnu Dr. Jayakumar