എകെജിസിടി അംഗങ്ങളുടെ സർവീസ്‌ വിഷയങ്ങൾ വിവിധ ഓഫീസുകളിൽ നിന്നും സമയബന്‌ധിതമായി പരിഹരിച്ചുകിട്ടുന്നതിനുള്ള ഇടപെടൽ നടത്തുന്ന സംഘടനാ സംവിധാനമാണ്‌ സർവീസ് സെൽ. യൂണിറ്റ്‌ സെക്രട്ടറിയ്‌ക്ക്‌ ലഭിക്കുന്ന അംഗങ്ങളുടെ അപേക്ഷകൾ ജില്ലാസെക്രട്ടറി വഴി സർവീസ്‌ സെല്ലിൽ എത്തുകയും പരിഹാരം ഉണ്ടാവുന്നതിനുള്ള കൃത്യമായ ഇടപെടൽ നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.

For service related issues, AKGCT members may either contact the unit secretary or write to akgctservicecell@gmail.com
or contact one of the persons listed below.

Office In-charge Contact
AG Office Kottayam Ajai P Krishna 9446092612
ajaipkrishna@gmail.com
AG Office Kozhikkode M. Sathian 9447761165
sathianmash@gmail.com
AG Office Ernakulam Dr.M.S.Murali 9446088645
muralimsmurali@gmail.com
Kannur University Area 1.Dr.K Manickaraj 9961447779
kmanickaraj@gmail.com
2. Soumya S. 9447495706
soumyamanojtvm@gmail.com
Calicut University Area 1.Dr. Anand Dileep Raj 9496148882
rajkoikkalkunnil@gmail.com
2.Dr. Rosnicks P.K. 9447501251
rosenicx@gmail.com
3.Dr. Gracious James 9447211471
graciousjames@gmail.com
M. G. University Area- 1. Dr. Sunil V. T. 9447817033
sunilvtmilu@gmail.com
2. Dr. Prince P.R. 9495211211
princerprasad@gmail.com
Kerala University Area 1. Preetha Prabhasan 9846971670
preethaaprabhasen@gmail.com
2 . Dr.VinuBhaskar 9497776921
vinubhaskar@gmail.com