എകെജിസിടി അംഗങ്ങളുടെ സർവീസ്‌ വിഷയങ്ങൾ വിവിധ ഓഫീസുകളിൽ നിന്നും സമയബന്‌ധിതമായി പരിഹരിച്ചുകിട്ടുന്നതിനുള്ള ഇടപെടൽ നടത്തുന്ന സംഘടനാ സംവിധാനമാണ്‌ സർവീസ് സെൽ. യൂണിറ്റ്‌ സെക്രട്ടറിയ്‌ക്ക്‌ ലഭിക്കുന്ന അംഗങ്ങളുടെ അപേക്ഷകൾ ജില്ലാസെക്രട്ടറി വഴി സർവീസ്‌ സെല്ലിൽ എത്തുകയും പരിഹാരം ഉണ്ടാവുന്നതിനുള്ള കൃത്യമായ ഇടപെടൽ നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.

For service related issues, AKGCT members may either contact the unit secretary or write to akgctservicecell@gmail.com
or contact one of the persons listed below:

Dr. Rosenicx P. K.

Assistant Professor

Dept. of Physical Education
Govt.College for Women,TVM
rosenicx@gmail.com
9447501251

Office In-charge Contact
AG’s Office Kottayam Dr. Seno Jose senojose@gmail.com
9447456425
AG’s Office Kozhikkode Abdul Riyas K.  riyas4u@gmail.com
9746 114 753
AG’s Office Ernakulam Dr.M.S.Murali  muralimsmurali@gmail.com 9446088645
Kannur University Area 1.. Dr. Sunil V. T.  sunilvtmilu@gmail.com          9447817033
2. Soumya S. soumyamanojtvm@gmail.com 9447495706
Calicut University Area 1.Dr. Anand Dileep Raj  9496148882
 rajkoikkalkunnil@gmail.com
2.Dr. K.Manickaraj  kmanickaraj@gmail.com
9961447779
M. G. University Area- 1.Dr. Gracious James  9447211471
graciousjames@gmail.com
2. Dr. Rajeshkumar P  rajkup@gmail.com
9497892479, 9809888165
Kerala University Area 1. Preetha Prabhasan  preethaaprabhasen@gmail.com 9846971670
2. Dr.VinuBhaskar  vinubhaskar@gmail.com
9497776921
3. Sureshkumar R. rsktvpm@gmail.com
9447202286