എകെജിസിടി 64th സംസ്ഥാന സമ്മേളനം, മാർച്ച് 19, 20, കോഴിക്കോട്